CALENDAR  JULY  2021                                      เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๔       ปีฉลู
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
        1 2 3
 

 

 


-วันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ

 

 

4 5 6 7 8 9 10
-อบรม การจัดทำ
การเรียนการสอน
ออนไลน์

-ประชุมภายใน
วางแผนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
Online

-งานวิชาการ
ประกาศฯการ
เรียนการสอน
Onlineให้
นักศึกษาทราบ

-ติดตามข่าว
นักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยง


-ประชุมภายใน
ฝ่ายจัดการศึกษา
การออกฝึกงาน นศ.
ในสถานะการณ์
โควิด-19


11 12 13 14 15 16 17

 

-ประชุมภายใน
สองฝ่าย
ประกาศฯการ
เรียนการสอน
Onlineให้
นักศึกษาทราบ

-ประชุมภายใน
การจัดทำรายงาน
สอน Online
ให้ สอช.

-การถ่ายทอดสด
รายการ ศบค.ศธ.
สัญจร คีั้งที่ 3
"เรียน/สอน/
WFH online

-ทดสอบร่างกาย
รด.ที่รร.เตรียมอุดม

 

-งานวิชาการ
ประกาศฯการ
เรียนการสอน
Online
หลายแบบ
ให้กับนักศึกษา
ได้ เลือก

-เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏอบัติการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรภนะอาชีพืั้เน้น
ทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรตที่ ๒๑
ออนไลน์

 

18 19 20 21 22 23 24


 

-แจ้งนักศึกษา
การให้กู้ยืน กยศ.
ปีการศึกษา 2564
การทำสัญญากู้เงิน
ตัวแทน(สถานศึกษา)

 


 

 

 

 

 

25 26 27 28 29 30 31

 

-วันอาสาฬหบูชา

-แจ้งนักศึกษา
การให้กู้ยืน กยศ.
ปีการศึกษา 2564
การเบิกเงินกู้ และ
ลงนามแบบยืนยัน

 

 

 

-วันเฉลิมพระชนม
พรรษา ในหลวง ร.10


 

-การประชุมรับฟัง
ความดิดเห็นสาธารณ
ต่อร่างประกาศ กสทช.
ออนไลน์

-งานวิชาการ
ประเมินการสอน
Online ทุกรายวิชา
เพื่อรายงาย สอช.-สอศ.
และ อศจ.

 

             

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 **   1 กรกฎาคม  " วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ "
 ** 11 กรกฎาคม  " วันประชากรโลก "
**  26 กรกฎาคม  " วันอาฬหบูชา ปี2564 "
 
** 28 กรกฎาคม  " วันเฉลิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "
** 29 กรกฎาคม  " วันภาษาไทยแห่งชาติ "