CALENDAR   SEPTEMBER  2019                                      เดือนกันยายน  ๒๕๖๒       ปีกุน
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

-อบรมการเสริมสร้าง
การผลืตรายการ
วิทยุสาธารณสุข

 


-อบรมการเสริมสร้าง
การผลืตรายการ
วิทยุสาธารณสุข

-อบรมการเสริมสร้าง
การผลืตรายการ
วิทยุสาธารณสุข

 

-ประชุมเตรีมเป็น
เจ้าภาพการปรุชม
สามัญประจำปี
ครั้งที่ 44

8 9 10 11 12 13 14

 

-โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิต
เพื่อการแพร่ระบาด
เอดส์ของเยาวชน 101


 
-

 

 
15 16 17 18 19 20 21

 

 

* อบรมหลักสูตรส่งเสริม
ความประพฤตินักศึกษา 

 

 

* อบรมหลักสูตรส่งเสริม
ความประพฤตินักศึกษา 

-การประชุมเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
จัดการอาชีวศึกษา
กิจกรรมที่ 1

-งานเลี้ยงูผู้เกษียณอายุ
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

 

* ประชุมโครงการ
V-Tech & Sony mosel

 

 

*ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามงานการตั้งครรภ์ 
ในวัยเรียน

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด รุ่น 6/2562

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด รุ่น 6/2562

 

22 23 24 25 26 27 28

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด รุ่น 6/2562


*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด รุ่น 6/2562

*จิตอาสา โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 2562

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรมจังหวัด
ร้อยเอ็ด รุ่น 6/2562

*จิตอาสา โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 2562

*โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา
ด้านคุณธรรม
-จริยธรรม

 

 

โครงการพัฒนา
นวัตกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 4.0

 

 

 

23 30          

 

 

 

 


 

 

 
             

 

 

 


 

 

 

 **   1 กันยายน  " วันสืบ นาคะเสถียริ "
 **   6 กันยายน  " วันทรงดนตรี "
 ** 16 กันยายน  " วันโอโซนฏลก "