CALENDAR   SEPTEMBER  2020                                      เดือนกันยายน  ๒๕๖๓       ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
    1 2 3 4 5
 

 

 

*ประชุม กสทช.
การกำกับดูแล
โฆษณาอาหาร-ยา
และผลิตภัณฑ
์สุขภาพ

 


*โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 
บุคลากร ด้าน
ความปลอดภัย
พลเมืองดิจิทัล
Be Internet 
Awesome

 

 

 

6 7 8 9 10 11 12

 

 


*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด 
รุ่น 4/2563

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด 
รุ่น 4/2563

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด 
รุ่น 4/2563

-

 

 
13 14 15 16 17 18 19

 

 

*การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
อาชีวะเอกชน
จิตอาสา 2563
บริการชุมชน

 

 

 

*การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
อาชีวะเอกชน
จิตอาสา 2563
บริการชุมชน

*การเตรียม
ความพร้อม
รับสถานการณ์
ภัยพิบัติหรือ
เหตุฉุกเฉิน

*โครงการติดตาม
รายงานผล
การป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา

 

 

 

 

 


*ประชุมสัมมนา
หน่วยงานที่ทำ
การเงินสงเคราะห์
ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ปีงบประมาณ 2563

 

20 21 22 23 24 25 26

 


 

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด 
รุ่น 5/2563

*ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤคิกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด 
รุ่น 5/2563

*โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
การประกันคุณภาพ
ของอาชีวศึกษา

*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การอาชีวศึกษา
เอกชน 2563

*โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
การอาชีวศึกษา
เอกชน 2563

 

 

 

27 28 29 30      

*พิธีไห้วครู
และบวงสรวง
พระวิษณุกรรม
ประจำปี 2563

 

 

 


 

 

 
             

 

 

 


 

 

 

 **   1 กันยายน  " วันสืบ นาคะเสถียริ "
 **   6 กันยายน  " วันทรงดนตรี "
 ** 16 กันยายน  " วันโอโซนฏลก "