CALENDAR   SEPTEMBER  2021                                      เดือนกันยายน  ๒๕๖๔       ปีฉลู
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
      1 2 3 4
 

 

 

 

 


*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

 

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

5 6 7 8 9 10 11

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท


*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

*อสม.ชุมชน
โรงพยาบาลมอบ
หน้ากากอนามัย

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

 

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท
12 13 14 15 16 17 18

*โครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา  
ด้านการศึกษา
ผู้ปกครองและ
นักศึกษารับเงิน
เยี่ยวยา2,000บาท

*
 

 

 

*

 

 

 

 

 


*

 

19 21 21 22 23 24 25

 


 

*ร่วมพิธีแสดง
มุทิตาจิตในวัย
เกษียณ


 

*

 

 

 

26 27 28 29 30    

*

 

 

*ประชุมครูและ
บุคลากรปรึกษา
เรื่องวัคซีนให้กับ
นักศึกษา


*ประชุมเชิงปฎิบัติ
การเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานตาม
หลักการวงจร
อาชีวศึกษา
คุณภาพ

 

 
             

 

 

 


 

 

 

 **   1 กันยายน  " วันสืบ นาคะเสถียริ "
 **   6 กันยายน  " วันทรงดนตรี "
 ** 16 กันยายน  " วันโอโซนโลก "