CALENDAR   OCTOBER  2020                                      เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓       ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
        1 2 3
 

 

 

 


 

 

 

 

 

4 5 6 7 8 9 10
 

*
*ประชุมเตรียม
รับการตรวจนับ
จำนวนนักศึกษา
ประจำปี 2563


 

 

*จัดโรงทาน
เทศกาลออกพรรษา
2563

11 12 13 14 15 16 17

*

 

 

 

*

*

*

 

18 19 20 21 22 23 24


 


 

*รับการตรวจนับ
จำนวนนักศึกษา
ประจำปี 2563

 

 

*พิธีบำเพ็ญกุศล
และน้อมรำลึก
วันปิยมหาราช 
ประจำปี 2562

 

 

25 26 27 28 29 30 31

*เรียนฝึกปฏิบัติจริง
ชุดปั้มครัชรถยนต์

 

 

 


 

 


*ประชุมการจัดทำฐาน
ข้อมูลการจ้างงาน
นักศึกษาที่จบใหม่ใน
ปีการศึกษา 2561-63

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 ** 13 ตุลาคม  " วันคล้ายวันสวรรคตของ
                             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "
 ** 19 ตุลาคม  " วันเทคโนโลยีของไทย "
 ** 23 ตุลาคม  " วันปิยะมหาราช "
 ** 13 ตุลาคม  " วันออกพรรษา 2562 "