CALENDAR   NOVEMBER  2019                                     เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒      ปีกุน
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
          1 2
 

 

 

 


 

 

 

 

* โครงการอาชีวะ
บริการชุมชน

 

3 4 5 6 7 8 9

* โครงการอาชีวะ
บริการชุมชน

 


* นักศึกษา
คอมพิวเตอร์
ให้บริการด้าน IT


 

 


 


*ประชุมจัดพิธีเปิด
การแข่งขันทักษะ
อชท.ร้อยเอ็ด 2562

* ร่วมคุสอบปฎิบัติ
ติดตั้งไฟฟ้าภายใน
 ระดับ1

 

 

10 11 12 13 14 15 16

 

 

*ติดตั้งไฟ
ประดับกระทง
คุ้มบ้านท่านคร

 

*ร่วมคุมสอบปฎิบัติ
ติดตั้งไฟฟ้าภายใน
ระดับ1

 

*การเรียนการสอน
ซ่อมรถยนต์ (ครัช)

 


 

 

17 18 19 20 21 22 23

 


*นศ.ให้บริการ
เปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่อง

 

 

 


*การบรรยายเข้ารับ
การฝึกงาน
บ.แคนนอน 
ไฮเทค(ประเทศไทย)

 

*สัมนาการจัดตั้งศูนย์
และการใช้เครื่องหมาย
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ปีงบแระมาณ 2562

 

 

 

24 25 26 27 28 29 30

 

 

 

 

 

*ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


*ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

 

 
             

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 ** 14 พฤศจิกายน  " วันบิดาแห่งฝนหลวง "
 ** 25 พฤศจิกายน  " วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา "
 **22  พฤศจิกายน  " วันลอยกระทง 2562 "