CALENDAR   NOVEMBER  2020                                     เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓      ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 


 

 

 

ประชุมผู้บริหาร
ขัดการอาชีวศึกษา
ตัดเลือกกรอง
ประธานกรรมการ
อาชีวษึกษา
จังหวัดร้อยเอ็ด


 

8 9 10 11 12 13 14

* โครงการอาชีวะ
บริการชุมชน

 


* นักศึกษา
คอมพิวเตอร์
ให้บริการด้าน IT


 

 


 


* ร่วมคุมสอบปฎิบัติ
ติดตั้งไฟฟ้าภายใน
 ระดับ1

 

 

15 16 17 18 19 20 21

 

 

สัมนาผู้บริการ
และครูสถานศึกษา
เอกชนและประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี
ตรั้งที่ 45

 

สัมนาผู้บริการ
และครูสถานศึกษา
เอกชนและประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี
ตรั้งที่ 45

สัมนาผู้บริการ
และครูสถานศึกษา
เอกชนและประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี
ตรั้งที่ 45

*การเรียนการสอน
ซ่อมรถยนต์ (ครัช)

 


 

 

22 18 19 20 21 22 23

 


*

 

 

 


*

 

*

 

 

 

24 23 24 25 26 27 28

 

 

 

 

 

*ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด


*ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

 

 
29 30          

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 ** 14 พฤศจิกายน  " วันบิดาแห่งฝนหลวง "
 ** 25 พฤศจิกายน  " วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา "