CALENDAR   NOVEMBER  2021                                     เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔      ปีฉลู
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
  1 2 3 4 5 6
 

*แจ้งผู้ปกครอง
และนักศึกษา
เพื่อเข้ารับ
วัคซีน
ก่อนเปิด
ภาคเรียน

*แจ้งผู้ปกครอง
และนักศึกษา
เพื่อเข้ารับ
วัคซีน
ก่อนเปิด
ภาคเรียน

*นำนักศึกษา
เข้ารับวัคซีน

*สัมมนาออนไลน์
รับมือการศึกษา
ยุคโควิด

 

 


* ประชุมสมาชิก
สมาคมอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัดเลือกอุปนายก


 

7 8 9 10 11 12 13

*ปฐมนิเทศ
นักศึกษาภาคเรียน
2/2564

 

*ประชุมออนไลน์
ผู้กำกับนักศึกษา
วิชาทหาร รด.2564

*รับหารประเมิน
สถานศึกษาก่อน
เปิดภาคเรียน2/2564

*ประชุมผู้บริหาร
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 10/2564


*ประชุมออนไลน์
ระบบบริหารจัดการ
บุคลากร

 


 


 

 

 

14 15 16 17 18 19 20

 

 

 

 

 

 

 


 

 

21 22 23 24 25 26 27

 


*

 

์*เข้าร่วมต้อนรับ
ผู้ตรวจราชการ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน2/2564

 

 


*พิธีเปิดการแข่ง
ขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน
อวท.2564

 

*

 

 

 

28 29 30        

 

 

 

 

 

 


 

 

 
             

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 ** 14 พฤศจิกายน  " วันบิดาแห่งฝนหลวง "
 ** 25 พฤศจิกายน  " วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา "