CALENDAR   DECEMBER  2019                                      เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒       ปีกุน
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 


 

 

 

 

 

*ประชุมสัมมนา
โครงการฝึกงาน
เพื่ออาชีวศึกษา

 

8 9 10 11 12 13 14
 

*นักศึกษา สอบภาคทฤษฏี
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
*


*ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน

* กิจกรรมชมรม
เครื่องกล R-TECH

*โครงการสัมมนา
การส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานภายใต้
พรบ.2557

 

*ประชุมเลือก
คณะกรรมการ(อชจ.)
และการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ครั้งที่ 34

15 16 17 18 19 20 21

 

 

*ประชุมเตรียม
ประเมินคุณภาพ
งานลกูเสือสามัญ
อาชีวศึกษา

 

*ประชุมทางไกล
Fix it Center 4.0
ผ่านดาวเทียม
โครงการ 
DL TVR Service

*สอบภาคปฎิบัติ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟฟ้า ระดับ 1 

*วิทยากรค่ายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ร่นที่ 1/63

 


* โครงการอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ1

 

22 23 24 25 26 27 28

 

 

*อบรมรีรหัส
ผู้ประเมินมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างติดตั้งไฟฟา
ภายใน ระดับ 1

 

 

 

*อบรมรีรหัส
ผู้ประเมินมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างเครื่องปรับอากาศ
ในบ้าน ระดับ 1

 


*พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมเพื่อรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2563

 

*ร่วมพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่38

*ร่วพิธีเปิดโครงการ
อาชีวะอาสา
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
"ขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจร"

 

29 30 31        

 

 

 

 

 

*ส่งทัายปี
 2562
*ต้อนรับ
ปีใหม่
2563

 


 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 **   5 ธันวาคม  " วันพ่อแห่งชาติ "
 ** 10 ธันวาคม  " วันรัฐธรรมนูญ "
 ** 25 ธันวาคม  " วันคริสต์มาส "