CALENDAR   DECEMBER  2020                                      เดือนธันวาคม  ๒๕๖๓       ปีชวด
sunday
อาทิตย์
monday
จันทร์
tuesday
อังคาร
wednesday
พุธ
thursday
พฤหสับดี
friday
ศุกร์
saturday
เสาร์
    1 2 3 4 5
 

 

*ให้บริการวิชาการ
ศูนย์สอบภาคปฎิบัติ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟฟ้า ระดับ 1

*ให้บริการวิชาการ
ศูนย์สอบภาคปฎิบัติ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ช่างไฟฟฟ้า ระดับ 1


*ปรับปรุงห้องสมุด
อาตารน์สิงห์ ชุปวา

 

 

 

 

 

 

6 7 8 9 10 11 12
 

*ปรับปรุงห้องสมุด
อาตารน์สิงห์ ชุปวา


*นักศึกษาฝึกปฎิบัติ
ติดตั้งไฟฟ้า 
เตรียมสอบ มตฐ.
ฝีมือแรงงาน


*ตรวจเครื่องส่ง FM
เตรียมต่อใบอนุญาต

*นักศึกษาฝึกปฎิบัติ
ติดตั้งไฟฟ้า 
เตรียมสอบ มตฐ.
ฝีมือแรงงาน
 


13 14 15 16 17 18 19

 

 

*ปรับปรุงห้องสมุด
อาตารน์สิงห์ ชุปวา

 

 

*ประชุมเตรียมจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2564
จังหวัด ร้อยเอ็ด 

*ประชุมวางแผนการ
รำสมโภชเมืองร้อยเอ็ด
ครบ 245 ปี

 


 

 

20 21 22 23 24 25 26

*เปิดศูนย์ มตฐ
R-TECH จัดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
2-2563

 

*ปรับปรุงห้องสมุด
อาตารน์สิงห์ ชุปวา

 

 

 

 

 


*ปรับปรุงห้องสมุด
อาตารน์สิงห์ ชุปวา

 

*ร่วมเป็นอนุกรรมการ
ผู้ประเมินมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เดือนธันวาคม2563
ช่างไฟฟ้า 

 

27 28 29 30 31    

 

 

 

 

 

 

 


*ส่งทัายปี
 2563
*ต้อนรับ
ปีใหม่
2564

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 **   5 ธันวาคม  " วันพ่อแห่งชาติ "
 ** 10 ธันวาคม  " วันรัฐธรรมนูญ "
 ** 25 ธันวาคม  " วันคริสต์มาส "