Home
ผลงานครู อาจารย์
ผลงาน
นักศึกษา
SERVICE
e-learning

ผลงานครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
  โครงงาน - โครงการ - นวัตกรรม 
 สิ่งประดิษฐ์ -  สื่อออนไลท์ - โซเชียลมีเดีย

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิชา งานไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (3100-0003)
วิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2113) 3(4)
วิชา พิมพ์ดีดไทย 1 (2201-1005)
วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3000-1203)
วิชา วิถีธรรม-วิถีไทย (2000-1303)
วิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ (2000-1101)
วิชา การบัญชีเบื้องต้น ๒ (2201-1002)
วิขา เครื่องมือกลเบี้องต้น (2100-1007)
วิขา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2201-2111)
วิชา งานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอีเล็กทรอนิกส์
วิชา ทักษะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤต ๑ (3000-1201)
วิชา การบัญชีต้นทุน ๒ (3210-2004)
เครื่องขยายเสียง 2 IN 1 พลังงานแสงอาทิตย์
นำเสนอ อชท.2 วิชาโครงการ ประยุกต์ใช้ในบทเรียน
นวัตกรรมการสร้างและหาประสิทธิภาพ "ชุดสาธิตชุดเครื่องปรับอากาศแบบชิลเลอร์"
ข้อสอบประเมินตนเอง
แบบทดสอบประเมินผล งานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอีเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบประเมินผล งานเคื่องกลเบื้องต้น (2100-1007)
แบบทดสอบประเมินผล ทักษะพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤต 1 (3000-1201)
แบบทดสอบประเมินผล บัญชี ต้นทุน 2 (3210-2004)
แบบทดสอบประเมินผล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2201-2111)
  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  R-TECH
 ติดต่อ - ส่งข้อมูลได้ที่  Email: webmaster@rtech.ac.th