284 อาคารราชเทวี ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
(วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด) โทร.340-511620  โทรสาร 043-512653 Mail : webmaster@rtech.ac.th
    นายจุลสิงห์ ชุปวา
ประธานคณะกรรมการ
   
  ดร.ยุทธสิทธิ์ จันทร์คูเมือง
รองประธาน
คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒ นางทองสุข ชะโลธาร
เลขานุการ
 
นายโกศล ฐานะ
รองผู้อำนวนการ
สพม. เขต 27
ดร.อำพร กุลาเพ็ญ
สพท.รอ  เขต 3
นายสุรัฐ ปราบนอก
สพท.รอ  เขต 3
นายณัฐวัฒน์ อุ่นเมือง
ผู้อำนวยการ
สถาบันนวัฒกรรมการศึกษา
นายนิคม สุวพงษ์
สพท.รอ เขต 1
นายประเสริฐ อินทา นายธวัชชัย กฤษตยาวรกุล นางกนกพร ศิริพานิช
นายวินัย วงศ์วีระขันธ์ นายเฉิดฉันท์ ลาดศิลา นายถวัลย์ พันธะพุมมี นายวัชระ วัชรากวีศิลป์
นายทองอินทร์ สีลาเกตุ นายสมพร กิตินานนท์ นายประเสริฐ วิวาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
    นายจุลสิงห์ ชุปวา
ประธานคณะกรรมการ
   
  นางลักขณา สุวรรณศรี
กรรมการเลขานุการ
นางทองสุข ชะโลธาร
รองประธานคณะกรรมการ
นางสาวชุติภรณ์ จันฤาชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสายยน โพธาราม
คณะกรรมการ
นายพิชัย สุวรรณศรี
คณะกรรมการ
นายสุรเดช ร่มศรี
คณะกรรมการ
นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า
คณะกรรมการ
นางสุมา ศรีราช
คณะกรรมการ
นายสถิตย์ ศรีสองเมือง
คณะกรรมการ
นายพิทักษ์ น้อยบุดดี
คณะกรรมการ
นายธนภัทร อัมหธร
คณะกรรมการ
นางศิวพร สุวภาพ
คณะกรรมการ
นายสมนึก เดวีเลาะ
คณะกรรมการ
นายกิติพจน์ เอื้อสามาลย์
คณะกรรมการ
นางรุจินันท์ หวานใจ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามประเมินงาน
    ดร.ยุทธสิทธิ์ จันทร์คูเมือง
ประธานคณะกรรมการ
   
  นางทองสุข ชะโลธาร
เลขาและคณะกรรมการ
นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า
รองประธานคณะกรรมการ
นางสาวชุติภรณ์ จันฤาชัย
ผู้ช่วยเลขาและกรรมการ
 
นายสุรเดช  ร่มศรี
คณะกรรมการ
นางวิลัย  เมาะราศรี
คณะกรรมการ
นางสายยน โพธาราม
คณะกรรมการ
 
       
 
  •  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • โครงการ ๑ ช่วย ๙
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • เครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
              สำนักงาน สมศ. ได้คัดเลือกวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
              ให้เป็นสถานศึกษาแกนนำ 1 ใน 99 แห่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการ " ๑ ช่วย ๙ " (ระยะที่ 3)
 จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ " 1 ช่วย 9 " การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555  ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555
              ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กทม.

กระดานข่าวการปฏิบัติงานตามโครงการ " ๑ ช่วย ๙ "
** 25-27 กันยายน 2556  โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาเครือข่าย "๑ ช่วย ๙"
                                     โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อ.ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด  (ประมวลภาพ)
** 8-9 ตุลาคม 2556  อบรมแนวทางการรับการประเมินภายนอก " ๑ ช่วย ๙ "
                               โรงเรียนบ้านค้อ / โรงเรียนบ้านโนนรัง
** 11 ตุลาคม 2556  สถานศึกษาเครือข่ายศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด " ๑ ช่วย ๙ "
                              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ / วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา (ประมวลภาพ)
** 25 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ได้ใบประกาศเกียรติคุณ 
                              สถานศึกษาแกนนำโครงการ "๑ ช่วย ๙" รุ่นที่ ๓ ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา
** 15 ตุลาคม 2558 บันทึกข้อตกลงความร่วมมิอโครงการ "๑ช่วย๙" 
                            ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
                            กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ระยะเวลาความร่วมมือ ปี พ.ศ.2558-2564
 
 
                                          โครงการจิตอาสา  ปี ๒๕๕๕        
   ๑ ช่วย ๙  ในการรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
ระยะเวลาดำเนินงาน      
    ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (เริ่มต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕)
เป้าหมาย   เครือข่ายสถานศึกษา (อยู่ในระยะที่ ๑.)  จำนวน   ๙ แห่ง
เป้าหมาย   เครือข่ายสถานศึกษา (อยู่ในระยะที่ ๒.)  จำนวน ๑๑ แห่ง
วัตถุประสงค์             
 - เพื่อยกระดับทางการศึกษา
 - เพื่อการพัฒนาบุคลากร ให้พัฒนาด้านการสอนให้มีคุณภาพ
 - เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา และร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียน-การสอน การบริหารจัดการในสถานบัน
 - เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าเรียนในสถานศึกษาได้รับความรู้ กล้าคิดกล้าทำ และจบการศึกษาด้วยความรู้ความสามารถ และอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ
 - เตรียมความพร้อมเข้าสู่  "ประชาคมอาเซียน"

 
                                        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "๑ช่วย๙" ปี 2558
    โดยที่ สมศ. มีหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษา ทั้งสองฝ่ายตกลงในข้อกำหนดและเงื่อไขดังต่อไปนี้
     วัตถุประสงค์
        ๑.เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
        ๒.เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในลักษญะเครือข่าย
        ๓.เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในลักษณะ "๑ช่วย๙"
            คือ ๑ สถานศึกษาไปช่วยอย่างน้อย ๙ สถานศึกษา ตามแนวทางวงจรคุณภาพ [PDCA]
     ระยะเวลาความร่วมมือ
        ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 
** รับสมัคร สถาศึกษาพื้นฐาน มัธยม และระดับอาชีวะ เพื่อคัดเลือกสถานที่เข้าดำเนินโครงการ
** แจ้งให้สถานศึกษาที่รับคัดเลือก ได้ตกลงให้สถาบันเข้าร่วมโครงการ และเชิญประชุมวางแผนร่วมกัน
** ทำสัญญาลงนาม ระยะแรกพิจารณาสถาบันที่มีปัญหาในการประเมินรอบสองก่อน
** ศึกษาข้อมูลของสถานศึกษาที่คัดเลือก พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (คนละตัวกับอาชีวศึกษา)
** สร้างแผนพัฒนา ให้ครอบคุม ทุกสถาบันที่เลือกเข้าโครงการ
** ดำเนินงานตามแผน
** ติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าโครงการ
**รายงานความก้าวหน่ส ให้(สมศ.) ทุก 6 เดือน
** รายงานสรุปผลทุกๆ 1 ปี จนเสร็จสิ้นโครงการ
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ  "๑ ช่วย ๙"  วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
  -โรงเรียนขัติยะวงษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
-081-8726136
  -โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด **แจ้งความประสงค์
ออกจากโครงการ
ผ่านการประเมินรอบ3
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  -โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด -081-1853062
  -โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด **แจ้งความประสงค์
ออกจากโครงการ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  -โรงเรียนบ้ายป่าสุ่ม อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด -084-4549341
  -โรงเรียนบ้านโนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด -081-3804256
  -โรงเรียนบ้านค้อ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด -084-4280979
  -วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ -088-3139976
  -วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา อ.พรรณา จ.สกลนคร -086-0802138
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ "๑ ช่วย ๙"  ใหม่ (สช.)
  -โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด -043-508144
  -โรงเรียนอนุบาลเด็กดี -086-6356306
-043-571848
  -โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร -084-4094033
  -โรงเรียนอนุา่ลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
  จุฬาโลกมหาราช
-083-1466587
  -โรงเรียนพุทธเมตตา -082-1147101
  -โรงเรียนณัฐนรี -081-7692323
  -โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด -084-4190393
การดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙
8 ก.พ.56 **การจัดการประชุมเครือข่าย (คณะกรรมการ)
14 ก.พ.56 **การประกวดโครงงานทางวิชาการ ครั้งที่2 (ประมวลภาพ)
25 เม.ย.56 **อบรมแนวทางการประเมินภายนอก (ประมวลภาพ)
28-29 มิ.ย.56 **รวมพลังจิตอาสา "๑ ช่วย ๙" ครั้งที่2 (ประมวลภาพ)
2-3 ก.ค.56 **อบรมสัมมนาโครงการ "1 ช่วย 9" (ประมวลภาพ)