ทำเนียบบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
     
  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
     
  คณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย  
     
  การบริการจัดการองค์กร  
  ฝ่ายจัดการศึกษา  
 
  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
งานวิชาการ งานกิจการ
และพัฒนา นศ.
  งานประชาสัมพันธ์
และแนะแนว
งานการเงิน
และ กยศ.
งานทะเบียน
และวัดผล
งานประกัน
คุณภาพภายใน
  งานพัสดุอาคารสถานที่
และซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง
ระบบ IT
         
Roi-et Technological College   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
284 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 4500
โทร.043-511620  โทรสาร.043-512653  วิทยุสื่อสาร ว.245-412(34) ศูนย์ R-TECH
Web Site: www.rtech.ac.th   Email: rtech@rtech.ac.th - webmaster@rtech.ac.th
Facebook: วิทยาลัย  เทคโนโลยีร้อยเอ็ด   Line id: R-Tech101