นายจุลสิงห์ ชุปวา
ผู้รับใบอนุญาต

แผนผังบริหาร
องค์กร
คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการ
ร่วม ๔ ฝ่าย
งานบริหารองค์กร
ฝ่ายจัด
การศึกษา
ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา
สำนักงาน
๑ ช่วย ๙
ศูนย์บริการ
วิชาชีพ
วิทยุชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด