ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (โบวชัวร์)

                                   ...หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน - นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓...
1.ใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน                 จำนวน 2 ฉบับ
2.รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว                                     จำนวน 3 แผ่น
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้าหลัง)                      จำนวน 1 แผ่น
4.สำเนาทะเบียนบ้าน                                                  จำนวน 1 แผ่น
                                                             ระดับ-ประเภท และสาขาที่เปิดสอน
                            **ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  เรียนฟรี: ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ**
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานยานยนต์                      -สาขางานไฟฟ้ากำลัง                            -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานก่อสร้าง                       -สาขางานสำรวจ
    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขางานการบัญชี                     -สาขางานเลขานุการ                             -สาขางานการตลาด
-สาขางานคอมพิวเตอร์                 -สาขาการโรงแรม                                 -สาขาการท่องเที่ยว
                               **ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.**
    ประเภทอุตสาหกรรม
-สาขางานเทคนิคยานยนต์             -สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์                 -สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
-สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขางานการบัญชี                     -สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน                  -สาขาการโรงแรม
-สาขาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เลขที่ 284 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร: .043-511620  Fax: 043-5129653
website:
www.rtech.ac.th Email: webmaster@rtech.ac.th

****ดูรายละเอียดโบวชั่วร์เพิ่มเติม
****