เปิดรับนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  สาขาที่เปิดสอน
                   **ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  เรียนฟรี: ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ**
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานยานยนต์                      -สาขางานไฟฟ้ากำลัง                            -สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานก่อสร้าง                       -สาขางานสำรวจ

    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขางานการบัญชี                     -สาขางานเลขานุการ                             -สาขางานการตลาด
-สาขางานคอมพิวเตอร์                -สาขาการโรงแรม                                  -สาขาการท่องเที่ยว

                    **ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.**
    ประเภทอุตสาหกรรม
-สาขางานเทคนิคยานยนต์          -สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์                 -สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
-สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขางานการบัญชี                     -สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน                -สาขาการโรงแรม
-สาขาการท่องเที่ยว

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เลขที่ 284 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร: .043-511620  Fax: 043-5129653
website:
www.rtech.ac.th Email: webmaster@rtech.ac.th

****ดูรายละเอียด [โบวชั่วร์] เพิ่มเติม
****