งานบริการ  ติดต่อข่าวสารอีเล็กทรอนิคส์  หน่วยงาน / บุคลากร / การประชาสัมพันธ์
 Mail :  rtech.ac.th@rtech.ac.th    วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
* ติดต่อราชการ
 LINE ID :  R-Tech101 * ไลน์  R-TECH
   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
           http://www.rtech.ac.th
 Mail :  webmaster@rtech.ac.th
   งานเว็บไซท์  R-TECH
* ติดต่อ ฝากข่าวสาร / บุคลากร (ระบุชื่อผู้รับ)
 Mail :  facebook@rtech.ac.th * Facebook R-TECH
   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
 Mail :  webmaster@rtech.ac.th * อ.จุลสิงห์  ชุปวา
   ผู้จัดการ R-TECH
 Mail :  rtech@rtech.ac.th * อ.ทองสุข  ชะโลธาร
   ผู้อำนวยการ  (ครูใหญ่)
Mail :  supen@hotmail.com * อ.สุเพ็ญ  จันทะอุ่มเม้า
   งานวิชาการ
Mail :  Vilai2509@hotmail.com
Mail :  Wilaisee@gmail.com
* อ.วิลัย  เหมาะราษี
   งานประกันคุณภาพ (ภายใน)
Mail :  Rujinun_wanjan@hotmail.com * อ.รุจินันท์  หวานใจ
   งานทะเบียน-วัดผล
Mail :  Junluchaibang@gmail.com * อ.ชุติพร  จันฤาชัย  (ธุรการ)
   งานประชาสัมพันธ ์/ แนะแนว

Mail :  Suradach8941@gmail.com * อ.สุัรเดช  ร่มศรี  (ปกครอง)
   งานกิจการและพัฒนานักศึกษา
Mail :  annee_12@hotmail.co.th * อ.นุชจรี จำกุดลิง
   งานการเงิน
Mail :  Mixriderhazard@gmail.com * อ.สายยน  โพธาราม
   งาน กยศ.
Mail :  daweeloh@rtech.ac.th * อ.สมนึก  เดวีเลาะ
   งานซ่อมบำรุงระบบไอที
Mail :  pomtawee@gmail.com * อ.พรทวี  เพชรแสน
   งานประชาสัมพันธ์  ดีเจ.วิทยุ FM.91MHz.101
           http://www.rtech.ac.th
LINE ID : donitsara18
* อ.ดลนภา  วิศรานัวัฒน์
   งานประชาสัมพันธ์  ภาพและวีดีโอ
Mail :  rtech.rtech@hotmail.com * Service Computer R-TECH
           http://google.com
Mail :  admin@rtech.ac.th
* วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
   งาน Google Apps for Education
Mail :  Fininfarinbum@rtech.ac.th * อ.นราดล  ดีจะมาลา
   ผู้ดูแลระบบ Google Apps for Education
Mail :  Thanaphat@rtech.ac.th * อ.ธนภัทร  อัมหะธร
   ผู้ดูแลระบบ Google Apps for Education
           http://101privateschools.org
Mail :  thanaphat_rtech@hotmail.com
   เลขา สมาคมสถานศึกษาเอกชม101
* ผอ.ทองสุข  ชะโลธาร  (ระบุชื่อ)
Mail :  thanaphat_rtech@hotmail.com
   Webmaster: สมาคมสถานศึกษาเอกชน101
* อ.ธนะภัทร  อัมหะธร  
LINE ID :  0935482011    Webdesign: สมาคมสถานศึกษาเอกชน101
* อ.นราดล  ดีจะมาลา
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@rtech.ac.th
       วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
284 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 
       โทร. 034-511620   โทรสาร.043-512653