ปฏิทีนงาน คลิกดูภาพทั้งหมด คลิกเข้า่ชม
กิจกรรม     การระลึกถึงครูบาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                
เมื่อ           วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เกี่ยวกับ     การระลึกถึงครูบาอาจารญ์
                วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                กิจกรรม วัฒนธรรม-ประเพณี
                โพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
                นายจุลสิงห์ ชุปวา ผู้รับใบอนุญาต เป็นประธาน
                คณะครู บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา แลผู้ปกครอง
                เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์
                -เพื่อให้นักศึกษาแสดงถึงความเดารพต่อเทพผู้เป็นครูแห่งชาติ
                -เพื่อเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์
                -เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี ให้หมู่คณะรักสถานศึกษา


                ณ บริเวณวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู - บุคลากร - นักศึกษา    ร่วมกิจกรรม

คลิกดูภาพทั้งหมด
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
คลิกดูภาพทั้งหมด
คลิกดูภาพทั้งหมด