ปฏิทีนงาน คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ความเชื่อมโยงกับมาตรฐานกระประกันคุณภาพภายนอกและมาตรฐานสากล
หน่วยงาน   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                
เมื่อ           วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๖

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า อ.ธุวชิต ไชยโย อ.สุรเดช ร่มศรี
                อ.ทองสุข ชะโลธาร อ.ปิยะนาถ วินทะไชย อ.สถิตย์ ศรีสองเมือง
                กิจกรรม ประชุมออนไลน์
                ประชุมเชิงปฎิบัติการการชี้แจ้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
                ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
                การประกันคุณภาพภายนอกและมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
                -กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ2561
                -ประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
                เรื่อง กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
                ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566


                ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเ็้ด


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH