คลิกเข้าชม คลิกเข้าชม
กิจกรรม     ประชุมผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
หน่วยงาน   สำนักงานบริหารอาชีวศึกษาเอกชน (สอช)
เมื่อ           วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เกี่ยวกับ     งานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                อ.สุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า คณะครู
                กิจกรรม ร่วมประชุม VTR
                การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
                เรื่อง ร่ยงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)
                -ภารกิจการส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน
                -การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน
                -การเข้าร่วมกองทุนเพื่อการเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
                -มอบนโยบาย การดำเนินงานของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน
                -ภารกิจเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
                แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


                ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ


R-TECH    ผู้บริหาร - คณะครู    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH