ปฏิทีนงาน ห้องภาพกิจกรรม
กิจกรรม     ประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมศิษย์เก่าช่างไฟฟ้ากำลัง
หน่วยงาน   วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
เมื่อ           วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เกี่ยวกับ     งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
                นายสุเพ็ญ จันทะอุ่มเม้า
                กิจกรรม ศิษย์เก่า
                ประชุมคณะกรรมการบริหาร ชมรมศิษย์เก่าช่างไฟฟ้ากำลัง 
                วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ๒๕๖๖
                -กำหนดการจัดงานครบรอบ ๘๕ ปี คืนสู่เย้าศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
                เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
                รวมถึงสถานประกอบการ และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจะทำให้
                เกิดพลังในการพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อย่างต่อเนื่อง


                ณ ห้องประชุม ๑๒๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด


R-TECH    งานวิชาการ    ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH