จังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
นวัตกรรม-วิจัย
สทศ.
สถาบันส่งเสริการสอนวิทยาศาสตร์
สสส.
กองทุนเพื่อการศึกษา
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สนง.การวิจัยแห่งชาติ
กรมจัดหางาน
 

เช็คความเร็วอืนเตอร์เน็ต

พิจัดจังหวัดร้อยเอ็ด

Website Update
: 18-Jan-2023

07-Dec-2022 13:43
ลงนามถวายพระพร

01-Nov-2022 10:56
R-TECH ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนสมาชิกเศรษฐกิจที่เดินทางเข้าร่วมในการประชุมฯ
ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 และการประชุมอืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องAPEC 2022
25-Oct-2022 11:19
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คลิกเข้าชม
โครงการบริการชุมชน ๒๕๖๕
อบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
คลิกเข้าชม
การประชุมการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕
คลิกเข้าชม
รับมอบนโยบายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๒๕๖๕
  คลิกเข้าชม
การอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ระดับ 2
คลิกเข้าชมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานการศึกษา
เฉลิราชกุมารี ระยะที่ ๒ (ออนไลน์)
ออกแบบ Site ให้เป็นแบบแอป ในสมาร์ทโฟน
การสร้างแบบทดสอบ ออนไลน์ ด้วย Google Form
free counters