ทำเนียบบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
 

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

 
นายจุลสิงห์  ชุปวา
ผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ
 

 

ดร.เธียร์สิงห์
ชุปวา
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา

 

ดร.ยุทธสิทธิ
จันทร์คูเมือง
ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ

 

นางโสภินทร์
ชุปวา-สสาสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางทองสุข
  ชะโลธาร
  เลขานุการ

 

   นายสุเพ็ญ
  จันทะอุ่มเม้า
  กรรมการผู้แทนครู

 

นายวิทยา
วงษ์จำปา
ผู้แทนผู้ปกครอง

 

ดร.สุธรรม
รัตนโชติ
กรรมการศิษย์เก่า

 

อ.สุรักษ์
ตากใบ
กรรมการชุมชน

 

คณะบริหาร-จัดการองค์กร

 
นางทองสุข ชะโลธาร
ผู้อำนวยการ
 
นายจุลสิงห์ ชุปวา
ผู้จัดการ
 
    ดร.ยุทธสิทธิ จันคูเมือง
ประธานกรรมการนิเทศ
/ ประกันภายใน
   
  นายพิชัย สุวรรณศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายจัดการศึกษา
  นางสายยน โพธาราม
ผูัช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 
นายสุเพ็ณ จันทะอุ่มเม้า
หัวหน้างานวิชาการ
นายสถิตย์ ศรีสองเมือง
หัวหน้างานกิจการฯ
  นายสุรเดช ร่มศรี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายพิทักษ์ น้อยบุตรดี
หัวหน้างานการเงิน
นางรุจินันท์ หวานใจ
หัวหน้างานทะเบียน
นางวิลัย เหมาะราษี
หัวหน้างานประกันภายใน
  นายประทีป วิณณคาม
หัวหน้างานพัสดุฯ
นายสมนึก เดวีเลาะ
หัวหน้างานซ่อมบำรุง IT

การบริหารจัดการ ระบบ 2 ฝ่าย 8 หน่วยงาน

ฝ่ายจัดการศึกษา

 
นายพิชัย สุวรรณศรี
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 
นางสายยน โพธาราม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 

งานวิชาการ


นายสุเพ็ญ จันทอุ่มเม้า
หัวหน้างานวิชาการ

นางลักขณา สุวรรณศรี
เลขานุการ

นายวิทยา วงค์จำปา

นายวีรเทพ ศักดิวงศ
 
นส.นชุจรี จำกุดลิง
 
 

งานประชาสัมพันธ๋ 


นายสุรเดช ร่มศรี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ

นส.ดนัยนันท์ อิศรานุวัฒน

นายพรทวี เพชรแสน
เลขานุการ

นส.กาญจนา จันทะปาละ
 

งานทะเยียน / วัดผล


นางรุจินันท์ หวานใจ
หัวหน้างานทะเบียน
 
นางปิยะนาถ พันธะศรี
เลยานุการ
 
 

งานการเงิน - กยศ.


นายพิทักษ์ น้อยบุตรดี
หัวหน้างานการเงิน

นายสายยน โพธาราม
หัวหน้างาน กยศ.
 
นายเธียรพฒน์ ชุปวา
เลขานุการงาน

งานกิจการและพัฒนานักศึกษา


นายสถิตย์ ศรีสองเมือง
หัวหน้างานกิจการฯ

นางสุมา ศรีราช
เลขานุการ

นายสุธิชัย วิจารจันทร์

นางอ่อนศรี ตาพล
 
นายแมน มูลสิติ
 
 

งานพัสดุอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง


นายประทีป วิญญคาม
หัวหน้างานพัสดุฯ

นายวิษณุ โสมเกตริทร์
เลขานุการ

นางเข็มพร ตากใบ

นายอานนท์ นาวัลย์

นายนิวัฒน์ ลาศา
เจ้าหน้าที่

นางจิดาภา เอื้อสามาลย
เจ้าหน้าที่

นางบุญเพ็ง นิลฉาย
เจ้าหน้าที่

นายเดชา จันทศร
เจ้าหน้าที่
 
นายสุรชัย ต้นจอหอ
เจ้าหน้าที่

งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางวิลัย เหมาะราษี
หัวหน้างานประกันฯ

นายพิชัย สุวรรณศรี
ฝ่ายจัดการศึกษา
 
นางสายยน โพธาราม
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

นส.ชุติภรณ์ จันฤาชัย
เลขานุการ
 
นายเธียรพัฒน์ ชุปวา
 

งานซ่อมบำรุงระบบ IT


นายสมนึก เดวีเลาะ
หัวหน้างานซ่อมบำรุงIT

นายกิติพจน์ เอื้อสามาลย์
เลขานุการ
 
นายธนภัทร อัมหะธร

 

การบริหารจัดการด้านบริการและจิตอาสา

๑ ช่วย ๙

R-TECH
สถานศึกษาแกนนำ 
"โครงการ ๑ ช่ย ๙" (สมศ.)
๑ สถานศึกษา
ช่วย ๙ สถานศึกษา
(งานประกันภายใน)
ระยะเวลาความร่วมมือ
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

วิทยุชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด

งานบริการชุมชน ๑๐๑
สถานีวิทยุ FM91MHz.
วิทยุการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน
ให้บริการข่าวสาร สาระ และบันเทิง

สมาคม รร.เอกชน ๑๐๑

ศูนย์บริการวิชาชีพ

อาชีวะเอกชน
สร้างคน สร้างชาติ
ติดต่อและประสานงาน
ให้บริการชุมชน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทวิภาคี
การเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด R-TECH
Roi-et Technological College
284 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 4500
โทร.043-511620  โทรสาร.043-512653
วิทยุสื่อสาร ว.245-412(34) ศูนย์ R-TECH
Web Site: www.rtech.ac.th
Email: rtech@rtech.ac.th - webmaster@rtech.ac.th
Facebook: วิทยาลัย  เทคโนโลยีร้อยเอ็ด
Line id: R-Tech101