เปิดรับนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  
     
สาขาที่เปิดสอน

**ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  เรียนฟรี: ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ**
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานยานยนต์ 
-สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

    ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขางานการบัญชี 
-สาขางานเลขานุการ 
 -สาขางานการตลาด

-สาขางานเทคโนโลยีดิจิทัล 
-สาขาการโรงแรม 
-สาขาการท่องเที่ยว

**ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.**
    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขางานการบัญชี 
-สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน                
-สาขาการโรงแรม

-สาขาการท่องเที่ยว

    ประเภทอุตสาหกรรม

-สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
-สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

-สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 สมัครเรียน Online วันนี้ 
    **Download ข้อมูลประชาสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เลขที่ 284 ถ.รณชัยชาญยุทธ(โค้งประปา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร: .043-511620  Fax: 043-5129653

StreeT View
งานสารสนเทศ website:
www.rtech.ac.th
ติดต่อเรา Email: webmaster@rtech.ac.th